รายการเอกสาร
Download
  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
  01 ขั้นตอนการบันทึกประวัติทะเบียน
  02 ขั้นตอนการขอใบรายงานเปรียบเทียบผลการเรียนกับหลักสูตร
  03 ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียน
  04 ขั้นตอน การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา
  05 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่กำหนด
  06 ขั้นตอนการย้ายคณะหรือสาขา
  07 ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า
  08 ขั้นตอนการรักษาสภาพนักศึกษา
  09 ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
  10 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองนักศึกษา
  11 ขั้นตอน การขอรับใบแสดงผลการเรียน-คุณวุฒิ(ตรี)
  12 ขั้นตอน การขอรับใบแสดงผลการเรียน-คุณวุฒิ(โท)
  13 ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา
  แบบฟรอ์ม-คำร้องทั่วไป
  แบบฟอร์ม- การเปลี่ยนรอบ(ภาค)การเรียนของนักศึกษา
  แบบฟอร์ม-การเปลี่ยนรอบภาคการเรียนของนักศึกษา
  แบบฟอร์ม-ขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2558
  แบบฟอร์ม-ขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาตรี
  แบบฟอร์ม-ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  แบบฟอร์ม-คำขอ-transcript-คุณวุฒิ
  แบบฟอร์ม-คำร้องขอเอกสาร
  แบบฟอร์ม-คำร้องคาดว่าน่าจะจบ
  แบบฟอร์ม-คำร้องเปลี่ยนคณะหรือสาขาวิชา-เปลี่ยนรอบ-รักษาสภาพ
  แบบฟอร์ม-ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตTQF
  แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจ
  แบบฟอร์ม-แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
  แบบฟอร์ม-ใบคำร้องขอทำบัตรจำตัวนักศึกษา
  แบบฟอร์ม-ใบคำร้องขอใบรับรอง
  แบบฟอร์มทั่วไป & ใบสมัคร
  แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลา
  ใบสมัครเรียนปริญญาตรี
  ใบสมัครเรียนปริญญาโท
  ใบสัครงาน
  แบบฟอร์มอื่น ๆ
  แบบฟอร์ม_การงดเพิ่มการเรียนการสอน
  แบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ นอร์ทเทิร์น [PDF]
  แบบฟอร์มจ้างอาจารย์พิเศษ นอร์ทเทิร์น [WORD]